สอนเฟสบุ๊ค Katostock

  • 133 Replies
  • 3245 Views
สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #120 on: April 04, 2021, 08:42:32 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #121 on: April 05, 2021, 08:15:46 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #122 on: April 06, 2021, 07:57:40 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #123 on: April 07, 2021, 03:45:35 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #124 on: April 08, 2021, 08:37:00 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #125 on: April 09, 2021, 02:15:44 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #126 on: April 10, 2021, 06:45:16 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #127 on: April 11, 2021, 03:51:48 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กมว.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาครู มีตนเป็นประธาน โดยคณะอนุกรรมการฯชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรับรองการเปิดหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรดังกล่าวมหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนได้เลย ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรอง โดยหลักสูตรนี้จะเรียนวิชาครู 30 หน่วยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 2 เหมือนกับการเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยสามารถปรับหลักสูตรให้เข้ากับปัจจุบันได้ตลอด และเมื่อผู้เรียนเข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยจะทดสอบในส่วนของวิชาชีพครูก่อน เมื่อสอบผ่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สามารถนำไปใช้ในการสมัครเป็นครูได้ และเมื่อสอนตามวิชาเอกระยะเวลาครบตามที่หลักสูตรฯ กำหนด ก็จะมีอาจารย์จากหลักสูตรฯมาประเมิน และได้ใบรับรองมาใช้ในการทดสอบในส่วนของวิชาเอกต่อไป เมื่อสอบผ่านครบแล้วจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "มหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาครู จะไม่สามารถเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตด้วยได้ สามารถเป็นได้เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งผมคิดว่าอนาคตหลักสูตร ป.บัณฑิต จะค่อยๆ หายไป และหลักสูตรใหม่นี้ จะทำให้ผู้ที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่สนใจเป็นครู ก็สามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มเติมได้ แต่ครูในกลุ่มดังกล่าวจะสอนได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น เพราะคนกลุ่มนี้ถือว่ามีความ slotxo เก่งด้านเนื้อหา อีกทั้งเรื่องนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหาที่หลักสูตร ป.บัณฑิต เปิดมาเพื่อรับนักศึกษา หรือ จบ ป.บัณฑิต แล้วสอนไม่ตรงกับวิชาเอก" ประธาน กมว.กล่าว

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #129 on: April 12, 2021, 02:18:23 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #130 on: April 14, 2021, 11:45:12 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #131 on: April 15, 2021, 08:09:36 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #132 on: April 16, 2021, 02:12:51 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #133 on: Today at 10:27:13 am »
สอนเฟสบุ๊ค