สอนเฟสบุ๊ค Katostock

  • 182 Replies
  • 4491 Views
สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #165 on: April 03, 2021, 01:21:50 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #166 on: April 04, 2021, 10:01:27 am »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #167 on: April 05, 2021, 08:57:30 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #168 on: April 06, 2021, 04:24:58 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #169 on: April 07, 2021, 01:10:07 pm »

ม. วลัยลักษณ์จับมือ STAD MOU สหกิจศึกษาม. วลัยลักษณ์ร่วมกับ STM MOU สหกิจศึกษาร่วมพัฒนางานวิชาการเมื่อวันที่ 3 เมษายนศาสตราจารย์ดร. สมบัติธำรงธนวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และรองศาสตราจารย์ดร. ธวัชชัยอ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน. (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (COOPERATIVE AND WORK INTEGRATED EDUCATION: CWIE) ระหว่างมวล. ดร. ผดุงศักดิ์สุขสง่ารองอธิการบดีฝ่ายกิจการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมวลชนและดร. พิริยธรสุวรรณมาลารองผอ. ส ธ . ลงนามเป็นสักขีพยานโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 2 เมษายน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 9 สาขาจตุจักร สำนักงานกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ดร. สมบัติธำรงธนวงศ์กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของความร่วมมือด้านการวิจัยและสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สอดคล้องกับนักวิจัยของ Mass มีการวิจัยและพัฒนาทางด้านนี้มากมาย สิ่งนี้จะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณภาพในท้องถิ่นมากขึ้นนอกจากนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับการฝึกสหกิจศึกษาจาก 4 เดือนเป็น 8 เดือนจำเป็นต้องมีสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาแบบสหกิจศึกษา รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาที่เป็นสถาบันมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาที่เรียนทฤษฎีมาอย่างเต็มที่มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถนำความคิดเชิงทฤษฎีเชิงวิชาการไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีหลายพื้นที่ที่นักศึกษาจำนวนมากสามารถฝึกสหกิจศึกษา 8 เดือนได้และจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของเราที่จะ slotxo สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ธวัชชัยอ่อนจันทร์กล่าวว่าม ธ . มีเครื่องมือมีอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ที่สำคัญเรามีนักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ เสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้ซึ่งหากมีนักศึกษามาเรียนสหกิจศึกษาก็จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ Innovate ขยายขีดความสามารถของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีให้มีมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง STU และ นักเรียนในอนาคต

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #171 on: April 08, 2021, 02:57:24 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #172 on: April 09, 2021, 03:36:29 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #173 on: April 10, 2021, 11:18:50 am »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #174 on: April 11, 2021, 02:24:23 pm »

วันที่ 6 เมษายนรศ. เอกชัยกิจสุขพันธุ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้คำวอนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการรับรองหลักสูตรครูเป็นประธานอนุกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นในการรับรองการเปิดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองหลักสูตรนี้ใช้เวลา 30 หน่วยกิตของหลักสูตรครูตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQA) 2 เช่นเดียวกับในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยต่างๆสามารถปรับหลักสูตรให้เข้ากับปัจจุบันได้และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะต้องผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งจะสอบใบอนุญาตสอนก่อนหลังจากสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถนำไปใช้ในการสมัครครู และเมื่อสอนเป็นวิชาเอกของคุณช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับการประเมินโดยครูจากหลักสูตรและใบรับรองจะได้รับรางวัลสำหรับการทดสอบในวิชาเอกถัดไป หลังจากสอบผ่านคุณจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาจารย์จะไม่สามารถเปิดหลักสูตรสามารถเรียนจบได้เพียง slotxo หลักสูตรเดียวซึ่งผมคิดว่าอนาคตของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะเลือนหายไปและหลักสูตรใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ง่ายขึ้น คณะสังคมศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ ที่สนใจจะเป็นอาจารย์สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต่อไปได้ แต่ครูในกลุ่มนี้สามารถสอนได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น เคล็ดลับเท่านั้นเนื่องจากกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดี นอกจากนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหา ว่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและสอนไม่ตรงกับวิชาเอก "ประธานควอนกล่าว

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #176 on: April 12, 2021, 06:07:07 pm »


สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #178 on: April 13, 2021, 11:27:26 am »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #179 on: April 14, 2021, 04:18:43 pm »